سردار رادان

نظام را قربانی یک «مداح» می‌کنند؟

maddah

حضرات فراموش کردند که چهار سال گذشته در بوق و کرنا کرده بودند که امام دستور برخورد با نوه خودش را داده. یادشان رفت این روایت که امام گفته: «اگر دست به اسلحه برد با تیر بزنیدش.» این ترجیع‌بند همه استدلال‌های شما بود در این چند سال. خدا وکیلی اگر امام بود چه دستور می‌داد؟ کسی که در مقابل هفت‌تیر کشی نوه‌‌اش اغماض نمی‌کند، نظام را قربانی یک «مداح» می‌کرد؟