سردشت

کودکان و روایتی از بمباران شیمیایی سردشت+فیلم

براساس این گزارش،فیلم مستند «چریکه بی دنگ» روایتی است از زیان کودکان و تبعات این جنایت در خصوص بمباران شیمیایی سردشت.