سرینگر

کشمیر در آتش و خون: دور جدید سرکوب مسلمانان

aaquran4-

دولت هند از روز گذشته و از زمان اوج گیری اعتراضات شبکه اینترنت منطقه را بدلیل «جلوگیری از انتشار و گسترش شایعات» قطع کرده است و شبکه تلفن همراه نیز با اختلال جدی مواجه شده است. همچنین بزرگراه متصل کننده هند به کشمیر که اصلیترین راه ارتباطی منطقه محسوب میشود نیز از روز گذشته بسته شده است.