سعید جمالی

بازنشر اظهارات دانشجویان شاکی ار نیروی انتظامی در دادگاه:

حمله به کوی دانشگاه ۷۸ به روایت شاکیان پرونده

http://mobareze.ir - 18 tir

دکتر کوهی، مدیر کل وقت کوی دانشگاه تهران: برای جلوگیری از تحریک دانشجویان با سردار میراحمدی که با لباس شخصی در محل حاضر بود صحبت کردم و او را به خدا، امام حسین و جان بچه هایش سوگند دادم که آنجا را ترک کند و از او خواستم به من 5 دقیقه مهلت دهد تا دانشجویان را به خوابگاه هایشان برگردانم. ولی او بیمار بود و با روحیه ای عصبی خواسته مرا رد کرد .