سعید مرتض

رضا نساجی:

کهریزک؛ قضاوت دادگاه عمومی، قضاوت افکار عمومی

kahrizak

مرتضوی هم محکوم شده و هم نشده. اما تلویحا برنده شده است. از اتهام معاونت در قتل که مبرا شده است. انفصال از خدمت هم در شرایطی است که اصلا امکان خدمت برای او در دولت آینده وجود ندارد! علی‎رغم عزل از قضاوت، چهار سال بالاترین مسئولیت‎‎های دولتی را به‎صورت غیرقانونی و غیرتخصصی تجربه کرده و دیوان عدالت اداری و مجلس و... را هم به چالش کشیده است.