سعید مرتضوی، انجمن اسلامی، مبارزه

دیوانعالی کشور درباره پرونده «کهریزک» حکم داد

محرومیت ابدی مرتضوی از قضاوت

mortazavi (2)

کی از اتهامات سرپرست سابق سازمان تامین‌اجتماعی، براساس گزارش کمیسیون تحقیق‌و‌تفحص مجلس که به دادگاه ارسال شده‌، پرداخت‌های غیرقانونی به افراد مختلف است. این درحالی ‌است که «مرتضوی» همواره در دفاع از عملکرد خود، استناد می‌کند که پرداخت‌ها از محل منابع غیرشمول انجام گرفته ‌است؛ منابعی که در اختیار مدیران‌عامل سازمان‌ها قرار دارد و آنها در نوع هزینه‌کرد آن مختارند.