سعید پورسراج

پاسخ امام خمینی به نامه جانبازی که می خواست به خط مقدم برگردد

imam

این روزها که در آستانه آغاز عملیات بیت المقدس برای آزادی خرمشهر هستیم، بازخوانی نامه های مردمی مندرج در صحیفه امام، صفحات زرینی از ایثار رزمندگان دفاع مقدس نمایان خواهد ساخت. یکی از این نامه ها، نامه جانبازی به نام سعید پورسراج است که علیرغم قطع پای چپ با نوشتن نامه ای به امام، از ایشان استمداد داشت تا بار دیگر به جبهه بازگردد.