سیاست‌های تعدیل اقتصادی

اقتصاد راست نمی خواهیم: پرسش‌های اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری

econom

جهت جلوگیری از گنجانده شدن برنامه‌ها و اصول اقتصادی خلاف مبانی انقلاب اسلامی در لوای ظواهر انقلابی، در قسمت اول سوالهایی بر مبنای مباحث اقتصادی وصیت‌نامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی(ره) و نیز قانون اساسی که توسط برخی اساتید اقتصادی عدالتخواه تنظیم گردیده است منتشر می‌گردد.