سید اکبر میرجعفری

چند خواهش کوچک از قیصر

mirjafari

سیداکبر میرجعفری (شاعر) در صفحه فیسبوک خود به مناسبت سالگرد درگذشت قیصر امین پور نوشت: