سید حسین میردامادی

فرزند جانبازم بر همان عهد دیرین با ایران و اسلام به کشور بازگشت

seraj

بنا به وعده های شما واین گفته حضرتعالی که بازگشت به وطن حق بدیهی و اساسی هر ایرانی است و مواضع وزیر محترم اطلاعات در این راستا توجه عاجل و اساسی به وضع فعالان و ایرانیانی که به امید صلاح و خیر کشور به وطن شان بازگشته اند و دچار زندان و محکومیت های ناعادلانه شده اند