سید نورالدین هندی

برادر کراواتی امام که کمتر می شناسندش

baradar

در دوران تبعید عراق نیز ارتباط و علاقه همچنان ادامه داشت. در سال 54 که آقای هندی بخاطر شدت بیماری به لندن اعزام می شوند، حضرت امام با اطلاع از جریان بیماری و اعزام به خارج ایشان، طی نامه ای به فرزندش حاج سید احمد آقا مرقوم می کنند: «از مسافرت آقای هندی مطلعم کنید.»