سینمای فلسطین

کارنامه سینمایی مای مصری و جان شمعون، زوج مستندساز فلسطینی(1)

کودکان؛ تصویرگر مقاومت فلسطین

مصری و شمعون در جشنواره فیلم فجر (2)

مای مصری، یکی از نمادهای سینمای مقاومت، هم در بعد مقاومت اسلامی فلسطین و هم لبنان است: «مردمانی که در کشورهای تحت سلطه زندگی کرده و در مقابل حاکمان ظلم و مستند ایستادگی می کنند بزرگترین مقاومت ها را رقم می زنند و در این راستا ایستادگی مردم لبنان در برابر دست اندازی های اسرائیل و پایداری مردم فلسطین در برابر حملات رژیم اشغالگر قدس مهمترین مقاومت ها محسوب می شود...»