شاخص فلافل

کاندیدای ریاست جمهوری شما کیست؟ (2)

پیشنهاد «شاخص فلافل» به جای «شاخص فلاکت»

mohsen-rezaei

سرانجام با یک تحقیق میدانی در مناطق مختلف شهر و مقایسه قیمت ارزان ترین غذا در «سبد غذایی فقرا» که همان ساندویچ فلافل است، به این نتیجه رسیدم که قیمت این کالا در مرکز شهر از حداقل 600 تومان در سال 88 به حداقل 1200 تومان رسیده است. بنابراین پیشنهاد می دهم «شاخص فلافل» به جای «شاخص فلاکت» جایگزین و به نحو زیر محاسبه شود