شاهسوند حسنی

درخواست دانشجویان برای برکناری رئیس دانشگاه فسا

اعضای هیئت علمی این دانشگاه دچار یأس و ناامیدی برای آینده این دانشگاه شده اند. جوابهای غیرمعقولانه و اتخاذ سیاست های دفع حداکثری اساتید، سبب شده است که قاطبه اعضای هیئت علمی این دانشگاه از بی خردی سرپرست فعلی این دانشگاه به ستوه بیایند. دخالت های محفلی و بیرون از دانشگاه در انتصاب افراد وابسته، باعث آسیب ساختاری به دانشگاه شده است. اینجاست محیط پیشرفت و خرد ورزی و پرورشگاهِ مدیرانِ آینده سازِ ایرانِ اسلامی و اینجاست “دانشجو”، که بدون هیچ گونه اغراقی در یک سال ریاست آقای شاهسوند حسنی، نامش هم در آستانه ی فراموشی است!