شعر انقلابی

رضا اسماعیلی:

شعر و رسالت شاعران انقلابی

images

آنجا که عنصر تصویر و بهره گیری از آرایه‌های ادبی در ابلاغ پیام های انسانی شاعر اخلال ایجاد می‌کند، شاعر باید به ندای وجدان خویش گوش جان بسپرد و بی واسطه تصویر و آرایه‌های ادبی و زبان بازی های فضل فروشانه، با «بیداری بیعت» کند و به شوق «دیدار صبح» با واژه های شعله ور، آتش در خرمن مستکبران و جهانخواران جهان - که در رأس آنها آمریکای جهانخوار است - در اندازد.