شمارش آراء

شمارش آرا در تهران به پایان رسید

13920324000685_PhotoA

دبیرستاد انتخابات استان تهران گفت: شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در استان تهران به اتمام رسیده است.