شهید بهشتی، بانکداری بدون ربا، اقتصاد اسلامی

معرفی کتابی از شهید بهشتی:

بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام

bankdari

کتاب‌ "بانکداری، ربا و قوانین‌ مالی‌ اسلام" بخشی از تتبعات فکری شهید دکتر بهشتی در زمینه مسائل و ساختارهای اقتصادی است که شامل دو بخش است: بخش اول این کتاب که از آثار قلمی شهید است مقاله ای است در مورد بانکداری و مسائل مالی اسلام. بخش دوم این کتاب که بیشتر این کتاب را در بر می گیرد، در واقع بحثهای تفسیری شهید بهشتی است.