شهید بهمنی

بار دیگر پرونده شهید نجفی رستگار و یارانش

حوادث پادگان ولیعصر و اختلافات مدیریت جنگ

1395

فرماندهانی چون شهید داود کریمی، علیرضا موحد دانش، کاظم نجفی رستگار، شهید بهمنی، شهید لاجوردی منتقد عملکرد محسن رضایی بودند ولی با برچسب و فشار روبرو شدند. کار به جایی رسید که نجفی رستگار و بهمنی به عنوان بسیجی ساده به جبهه بازگشتند و به شهادت رسیدند، در حالی که عده ای آنها را خائن می خواندند.