شهید دستغیب

یاد شهید دستغیب در دل های عاشقان فضیلت زنده است

23_6

دستغیب به دستِ غیب‏نشینان ملکوت سپرده شد و در آغوش رفیق اعلى آرمید. او نمرده؛ که زندگانى جاوید در جرگه پرده‏نشینان قدس و عاشقان لقاء اللَّه یافت. از خدا بیخبرانى که همت بر قتل این رهبران فضیلت و رهروان به سوى محبوب گماشته‏اند با فضیلت و حق طلبى مخالفند. اینان گمان مى‏کنند با این حرکات غیر انسانى مذبوحانه در صف عاشقان شهادت و سوختگان در راه پیوستن به لقاء اللَّه شکافى پیدا مى‏شود.