شهید مجید شریف واقفی

گزارشی از نسیان نام و راه شهدای دانشجو:

شهدایی که نامشان از بایگانی هم حذف شده

13920218164210838494254

در دوران اصلاحات، شهدای دانشجو اجر و قرب بیشتری داشتند تا امروز. هرچه باشد بسیاری از مدیران دانشگاه در زمان اصلاحات، فعالان سابق انجمن های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت بودند که با آن شهدا همکار و همرزم بودند.