شهید همت

انتقاد فرزند شهید همت از یک کتاب

فرزند شهید همت با بیان این که این اثر کاملا دروغ است گفت: در نگارش اثر منفعت شخصی نویسنده دخیل بوده و مطالب آن کذب است.