شورای احیا

همنوایی رسانه‌های انجمن‌های مستقل، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و بسیج با جریان شورای احیا:

افراطیون پیوندتان مبارک !

22055118487474421103

اگر درخواست اجرای قانون را دارند، چرا این همه مدت بعد از تغییر اساسنامه و انتخابات این مسائل مورد توجه‌شان قرار گرفته است؟ آیا دلیلش جز این است که تا کنون خیال نفوذ از طرق مختلف به انجمن را در سر می پروراندند اما با هشیاری شورای مرکزی حال حاضر و شورای مرکزی قبل، از ورود افکار ایشان که وابسته به افراد قدرت طلب حتی خارج از دانشگاه می‌باشد جلوگیری شد؟