شورای مرکزی

رضا نساجی:

بازگشت دموکراسی کثرت‌گرا به انجمن‌های اسلامی

entekhabat

نیاز امروز انجمن‌های اسلامی برای انسجام در قالب اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، نمونه‌ای از «دموکراسی کثرت‌گرا» است که آسیب‌های پیشین را نداشته باشد. از جمله این آسیب‌ها، دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت است به نحوی که فراکسیون‌های مختلف با سلایق سیاسی متخالف سرکوب و گروه اقلیتی غالب شود که ارتباطات بیرونی با نهادهای دولتی و حاکمیتی (علی‌الخصوص امنیتی) و یا احزاب ذی‌نفوذ سیاسی دارد.