صحیفه امام، حجت الاسلام موسوی خوئینی ها

آیت الله مصباح، ذوشهادتین امام؟!

IMG20530924

بیانیه ای در راستای بیانیه های سریالی جریان پایداری منتشر شد که مدعی بود: «تعبیر امام در ذوشهادتین بودن شما برای ما حجت است/ در حمایت بصیر حزب الله از دکتر لنکرانی بپا می‌خیزیم»! هرچند که سرانجام با احراز برخی اخبار از درون شورای نگهبان، دکتر لنکرانی عطای کاندیداتوری را به لقایش بخشید، اما بیانیه مذکور نشان می داد این ادعای اثبات نشده، مستمسک ارادت های عجیبی شده است!