صندوق تامین اجتماعی

با دستور ربیعی: برکناری مرتضوی از تأمین اجتماعی

MORTAZAVI

رئیسی که در راه عزل وی دو استیضاح تدارک دیده شد، یک وزیر با کابینه بدرود گفت، اساس نامه تامین اجتماعی تغییر کرد و البته این تغییر با حکم قضایی مهر ابطال خورد ولی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود، بالاخره عزل شد!