عباس سلیمی‌نمین

مناظره اعلمی و سلیمی‌نمین در دانشگاه فردوسی مشهد

تسخیرسفارت

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت 13 آبان مناظره‌ای با موضوع «تسخیر لانه جاسوسی آمریکا» با حضور اکبر اعلمی و عباس سلیمی‌نمین برگزار می‌کند.