علم و صنعت

در انتظار تحول درونی دانشگاه‌ها

IMG22514658

. آنچه ما می‌خواهیم، توسعه همه‌جانبه است و در این توسعه، هم باید معیارهای علمی و واقعی و هم ارزش‌های دینی و فرهنگی و ملی ما لحاظ شود. محور توسعه پایدار هم، انسان است؛ یعنی رشد انسان آگاه، پرهیزکار، خودباور و ماهر، اساس و پایه توسعه همه‌جانبه است و در این زمینه، توسعه علمی یکی از بنیاد‌ها و ارکان اصلی توسعه در جامعه ماست.