علی اکبر گنجی

ویژگی های عدل جمهوری

dadrasi

عدالت اقناعی بر فراز رهیافت‌های عقلی و تجربی نشسته و با بهره‌گیری از تاریخ، حقوق، جامعه‌شناسی و دیگر علوم به احیای حقوق‌عامه و گسترش عدل و آزادی‌های فردی و گروهی شهروندان می‌پردازد. گرچه، در این رویکرد، عدالت‌ مفهومی اصیل، غایی(نهایه الشی) و راهبردی است و به تعبیری «العدل قوام الرعیة و جمال الولاة»، اما برای تحقق آن ممکن است از ابزارهای گوناگون، نو شونده و متحول استفاده شود.