علی خضریان

اطلاعیه هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز:

اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید چمران به برنامه انجمن مستقل

sokhanrani

این برنامه که از طرف انجمن اسلامی دانشجویان مستقل تنظیم و اجرا می شد با ترک سالن از سوی دانشجویان دانشگاه مواجه گشته که البته این حرکت نمادین در پی این صورت گرفت که نشان داده شود بدنه‌ی دانشجویی با انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و افکار این طیف مخالف است و آن را قابل نقد می داند. آقای خضریان پس از ترک سالن توسط دانشجویان در سخنرانی خود با متهم کردن طیف منتقد به نامسلمانی و بی منطقی افزود: "این چپی ها طاقت شنیدن حرف ما بچه مسلمان ها را ندارند!