علی هاشمی راد

مطهری:طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما آماده است

2

طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در مجلس هشتم ارائه و پیگیری شد که در این طرح مساله تلویزیون خصوصی نیز دیده شده بود که فوریت آن هم رای آورد اما عده ای از نمایندگان {آقای حداد عادل} درخواست پس گرفتن طرح را داشتند. چرا که کمیسیون فرهنگی در حال کار بر روی قانون اداره و نظارت بر صدا و سیما و آماده کردن طرح جامع ای ست که این مساله هم در آن دیده شده است لذا امضا ها پس گرفته و طرح منتفی شد. طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما بعدا در کمیسیون فرهنگی...