عناصر خودسر

باز هم عناصر خودجوش در مراسمات؛

اردوکشی حداقلی عناصر افراطی

710-2

هنوز سه ماه نیست که گزارش مجلس درباره افراطی‌گری این افراد خوانده شده است. ظاهرا آقایان فراموش کردند که چطور حتی نامه‌نگاری‌هایشان با بیت‌رهبری برای جلوگیری از عدم انتشار این گزارش بی‌نتیجه ماند و سرانجام گزارش در مجلس قرائت شد تا سندی باشد بر اینکه نظام از این خودسری‌ها حمایت نخواهد کرد.