غیرمناهی

غیرمتناهی در کلام حضرت امام خمینی

imam

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): بسیاری ازکلمات متداول درعلوم اسلامی ریشه درمباحث دینی واعتقادی داشته که از حوزه های فکری دارای معانی و مصادیق متعددی می باشند.غیرمتناهی، از واژه های مصطلح درعلومی همچون کلام، عرفان و تفاسیر قرآنی می باشد و در آثار اندیشمندان اسلامی در تبیین موضوعات مختلف به چشم می خورد. [...]