فاطمه فاطمه است

روایت دکتر علی‌ شریعتی درباره فاطمه زهرا (س):

فاطمه، فاطمه است

shariati

فاطمه، چهارمین دختر پیامبر بزرگ اسلام بود و کوچکترین، هم دختر آخرین خانواده‌ای که پسری برایشان نمانده بود و هم در جامعه‌ای که ارزش هر پدری و هرخانواده‌ای به"پسر" بود... پیامبران بزرگی که در قرآن آمده‌اند همه بر این مذهب "آباء اجدادی" شوریده‌اند.... که آن یک نوع "ارتجاع سنتی تقلیدی و موروثی" بود بر پایه اصل "پدر پرستی" و این یک "بعثت انقلابی خودآگاهانه فکری" براساس "خداپرستی".