فرودگاه مهرآباد

سه سخنرانی تاریخی امام در فرودگاه مهرآباد، بهشت زهرا و مدرسه رفاه:

۱۲ بهمن ۱۳۵۷: امام آمد

Ayatollah Khomeini Stepping Down from Plane

باید از همه طبقات ملت تشکر کنیم که این پیروزی تا اینجا به واسطه وحدت کلمه بوده است. وحدت کلمه مسلمین - همه، وحدت کلمه اقلیتهای مذهبی با مسلمین، وحدت دانشگاه و مدرسه علمی، وحدت طبقه روحانی و جناح سیاسی. باید همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است؛ و این رمز پیروزی را از دست ندهیم و - خدای نخواسته - شیاطین بین صفوف شما تفرقه نیندازند.