فوردیسم

رضا نساجی:

سوریه: پیش به سوی جنگ برای چرخش چرخ سرمایه

syria

بخشی از طبقه صنعتی امریکا - یعنی صنایع تسلیحاتی- امروز در کشورهای مختلف به میدان آمده تا شکست بخش های مالی را فرافکنی کند و حتی درمان نماید. مگر جز این است که در آستانه آغاز بحران مالی امریکا (از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی) محافظه کاران که همپیمانان اصلی صنایع تسلیحاتی امریکا اند، حمله به افغانستان و سپس عراق را رقم زدند؟