فيض الاسلام

بیانی از استاد شهید مرتضی مطهری:

علامت قبولی روزه چیست؟

motahari 3

اما اگر ماه رمضان گذشت و تمام شد و حظّ ما از ماه رمضان، آنطور که پیغمبر اکرم فرمود که بعضی از مردم حظّشان از روزه فقط گرسنگی و تشنگی است، فقط این بود که گرسنگی و تشنگی کشیدیم و حالمان بد شد و در نتیجه این بد حالی قدرت ما را بر کار کردن کمتر کند و بعد هم روزه را متهم کردیم... این علامت قبول نشدن روزه ماست...