قتل هاي زنجيره اي

دکتر سید عباس صالحی:

شنود غیرقانونی یادآور داستان قتل های زنجیره ای

salehi

واقعه فوق، یادآور داستان قتل های زنجیره ای است. در دهه های پیشین، عده ای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید می زدند، اما اتفاق شوم قتل های زنجیره ای، گرچه به قتل مظلومانه چندین انسان بی گناه انجامید، اما موجب شد که آن شیوه غیراسلامی ـ انسانی منسوخ گردد و پرونده ترورهای سفید در دهه اخیر مسدود شود.