قلعه گنج

قربانیان فقر بهداشتی جنوب کرمان:

خواب مسئولان، کابوس مرگ فاطمه شد

Halil20139203312764

وضعیت نابسامان بهداشتی-درمانی جنوب کرمان بار دیگر قربانی گرفت. این بار کودکی سه ساله، به نام فاطمه. آنهم فقط در اثر نیش یک عقرب، و بیمارستانی که فقط اسم بیمارستان داشت.