قوه مقننه

گفتگو با دکتر آخوندی:

نمایندگان باید بتوانند رییس قوه قضائیه را احضار کنند

dr akhondi

امام خمینی در واکنش به اعتراض بنی صدر درباره احتمال شکنجه در زندان، هیاتی را برای بازرسی تعیین کردند تا صحت و سقم مساله روشن شود. به نظر من رفتار امام خمینی باید الگو باشد. آن مرد بزرگوار با چنین تصمیمی نشان داد که حق و ناحق برایش اهمیت فوق العاده ای داشت و به همین دلیل هیاتی را مامور کرد تا شایعه مطرح شده را بررسی کنند تا درصورت واقعیت از ادامه تخلف جلوگیری شود.