قیام 15 خرداد

زمینه ها و دستاوردهای قیام پانزده خرداد؛

۱۵ خرداد ظهور اسلام سیاسی با محوریت رهبری امام خمینی(س)

395789_kMfRkzTB

سه دسته، سه مملکت اجنبی به ما حمله کرد: شوروی، انگلستان و آمریکا به مملکت ایران حمله کردند؛ مملکت ایران را قبضه کردند؛ اموال مردم در معرض تلف بود، نوامیس مردم در معرض هتک بود، لکن خدا می داند که مردم شاد بودند برای این که پهلوی رفت. من نمی خواهم تو این طور باشی؛ نکن.