مجلس تراز انقلاب اسلامی

آن روزى که غضب توى کار آمد، عقل کنار مى‏ رود

emamkhomeini

در محیط آرام است که عقلها مى‏ توانند کار بکنند. آن روزى که غضب توى کار آمد، عقل کنار مى‏ رود. قوه غضبیه هر وقت به راه افتاد، عاقله را کنار مى ‏زند، [شخص‏] از روى بى‏ عقلى صحبت مى ‏کند. قاضى چنانچه در حال غضب باشد، نباید حکم بدهد؛ براى اینکه حکم در حال غضب حکمى است که از منشأ عقلى و شرعى صادر نمى ‏شود.