مجید شریف واقفی

39 سال از شهادت مجید شریف واقفی در 16 اردیبهشت 1354 گذشت

شمعی در تاریکی: مجاهد شهید، مجید شریف!

sharif vagefi (5)

شهید مجید شریف و شهید صمدیه لباف، به الگویی برای باقیمانده نیروهای مسلمان سازمان و دیگر تشکلهای مبارز مسلمان تبدیل شدند که پس از تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین، مستقلاً به تلاش خود برای نجات سازمان از نفوذ مارکسیسم و التقاط و ادامه مبارزه تا سرنگونی رژیم شاه ادامه دادند. تلاشی که به تشکیل «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» با رهنمود استاد مطهری و در مسیر نهضت امام خمینی انجامید.