محمدرضا رحيمي

پایانی بر خط قرمزهای فرضی اطراف رحیمی‌؟

rahimi

خبر کوتاه بود و آنگونه که اعلام شده بود «معاون اول احمدی‌نژاد به پنج سال حبس و بازگرداندن مبلغ 5/8 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است». از چندی پیش خبر آمده بود که پرونده محمدرضا رحیمی تا پایان مرداد ماه امسال تعیین تکلیف می‌شود. خبرهای متعدد از محکومیت او هم ظاهرا گواهی بر این است که یکی از پراهمیت‌ترین خط قرمزهای رییس دولت سابق دیگر در خط قرمز قرارندارد. رییس دولت سابق هم به کرات از او دفاع کرد و بارها دولتش را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند. محمدرضا رحیمی اما گرایش های مختلفداشته است.