محمد انصاری

محمد انصاری :

اسلام و مردم

imam - mardom

نقش مردم در عرصه گوناگون چنان بارز و تعیین کننده و سرنوشت ساز وبرجسته است که انکارش نفی آفتاب است! گر مردم نباشند نه وطنی است و نه دینی نه امنیتی نه ثباتی ! انکار مردم انکار انقلاب و موجودیت کشور است و این به وضوح و کرات درلسان دین سیره اولیاء وکلام رهبرجاودانه انقلاب (س) و بیان مقام رهبری و برهان عقل ودلیل منطق نمایان است. با نادیده گرفتن نقش مردم در اداره میهن؛ انتظار بقا و ثبات و اقتدار کشور؛دل به سراب خوش کردن؛ امید به واهیات بستن؛ آب در هاون کوبیدن؛ باد هوا کیل کردن و تیر...