محمد بیاتیان

بیاتیان: روحانی از ظرفیت جوانان درکابینه استفاده کند

BAYATIAN

نماینده مردم بیجار اظهار داشت: دولت گرچه شعار استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان را نداد اما باید به آن عمل کند و استفاده از نسل سوم و چهارم انقلاب یک سرمایه گذاری در بحث مدیریتی کشور است.