محمد جعفری نژاد

تأملی در ملاک های انتخاب رئیس جمهور آینده

از اقتصاد گزاره ای تا اقتصاد سیستمی

500jafar1

گاهی چنان میان فضای آرمانی با فضای مطلوب فاصله است که به هیچ عنوان نمی توان امیدی به اجرایی شدن آن داشت. آنهایی که با فضای اقتصادی آشنایی دارند می دانند که الان در حوزه اقتصاد حداقل چندین سال کار لازم است تا بتوانیم وضعیت ایجاد شده را مهار کنیم و پس از آن باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی کرد. لذا شعارهای «منجی محورانه» و «تخیلی» نمی توانند منطبق بر واقعیات باشند.