محمودرضا خاوری

دادگاه ۳ نماینده مجلس متهم در اختلاس ۳هزار میلیاردی

ekhtelas

پیش از این دادگاه درباره سه نماینده مجلس هشتم، دونفر از آنان را به جزای نقدی و رد مال محکوم و یک نفر را تبرئه کرده بود اما متهمان به حکم دادگاه اعتراض کردند و پرونده اوایل آبان سال‌جاری برای رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال شد. دیوان به حکم دادگاه نقض گرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ارجاع شده است. تاکنون نام این نمایندگان افشا نشده است.