مختاباد

کنسرت مختاباد این بار به نفع کودکان کار

81345563-6007499

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین مذاکراتی با فاطمه دانشور دیگر عضو شورای شهر تهران که با سازمان های مردم نهاد کودکان کار در ارتباط است، صورت گرفته تا عواید حاصل از این کنسرت صرف کودکان کار ایرانی شود.