مرغ خوشخوان

این دهان بستی، دهانی باز شد

IMAG0

بعد از این دیگر در گوشه "عراق" و گوشه "حجاز" آواز نخوان (یا: دیگر اشعاری با مضامین دینی نخوان) بلکه به عنوان یک چهره معترض تمام وقت با رادیو بی بی سی همکاری کن.