مسعود نیلی

گفتگو با فرشاد مومنی درباره ادامه تعدیل ساختاری در دولت ها

با ادامه ترجیح رانت جویان، ارتش بینوایان و بیکاران در راه است

farshad momeni

هر کس که صادقانه برای خروج از این دور باطل رکورد تورمی و باتلاق تعدیل در اندیشه است هم مراجعه به ادعاهای امثال آقایان نوربخش و عادلی در دهه 70 و فاجعه آفرینی هایی که تصورات خام آنها برای ایران به وجود آورد و هم مقاله آقای نیلی ضروری است.